Endofüütsed seened taimedes
Bellis Kullman

Põllumajanduslik kasu

Karjamaade ja heinamaade produktsiooni   jputukakindluse parendamine endofüütide abil.

Viimase aja üks suurimaid saavutusi on mõistmine, kuidas toksilised metsik-tüüpi endofüüdid mõjuvad mitte üksnes loomade kasvule  vaid ka tervisele. 

Uus-Meremaal, kus enamus karjamaid on kaetud karjamaa raiheinaga (Lolium perenne) on välja töötaud uued endofüütide tüübid karjamaa raiheina  jaoks: AR, Endo5 ja AR37. Vastavalt selle, millist tulemust tahetakse, soovitatakse valida nakatatud seemnesegu.


Feskus toksikoosist hoidumiseks  soovitatakse eelistada loomasöödana   roog aruheina (Festuca arundinacea), mis on nakatatud  mittetoksilise endofüüdi Schedonorus phoenix  tüvedega. (N.S. HillP.K RoachEndophyte survival during seed storage: Endophyte–host interactions and heritability.)


Kuna endofüütidega nakatunud rohumaad on  resistentsemad putukate kahjustuste vastu siis väheneb vajadus insektitsiide järele. Ideaalne biokontrolli agent peab

produtseerima putukatele toksilisi alkaloide, mis pole toksilised karjale

On saadud  Neotyphoidium  mutante, mis ei produtseeri karjale ohtlikku toksiini - vastav geen on eemaldatud (Panaccione jt 2001). 


Konstrueeritud endofüütide kui bioloogiliste  agentide eelised on stabiilsus:

   - pole horisontaalselt ülekantavad   võõrastele peremeestele,

   - ülekantavad vertikaalselt taime   generatiivsetele järglastele (seemnetega)

  (Clay 1989).